Hệ thống minh bạch thông tin,
truy xuất nguồn gốc điện tử
http://nongnghiep.vinhlong.gov.vn  -  ĐT: 02703.880210
Cơ sở sản xuất cốm gạo Xuân Phượng
Tên giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP
Số hiệu giấy chứng nhận: 86-01-002-LT
Ngày cấp: 11/09/2017
Ngày hết hạn: 11/09/2020
Tên cơ quan nhà nước cấp: Phòng Kinh tế TP Vĩnh Long
Nội dung:
  Xem Giấy chứng nhận