Hệ thống minh bạch thông tin,
truy xuất nguồn gốc điện tử
http://nongnghiep.vinhlong.gov.vn  -  ĐT: 02703.880210
Công ty TNHH SX-TM Phước Thành IV
Tên giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận ISO 22000:2007/ISO 22000:2005
Số hiệu giấy chứng nhận: HA 377.17.CII
Ngày cấp: 24/03/2017
Ngày hết hạn: 23/03/2020
Tên cơ quan nhà nước cấp: Trung tâm chứng nhận phù hợp QUACERT
Nội dung: Giấy chứng nhận ISO 22000:2007/ISO 22000:2005
  Xem Giấy chứng nhận