Hệ thống minh bạch thông tin,
truy xuất nguồn gốc điện tử
http://nongnghiep.vinhlong.gov.vn  -  ĐT: 02703.880210
Công ty TNHH SX-TM Phước Thành IV
Tên giấy chứng nhận: Quyết định cấp dấu hiệu thực phẩm an toàn - sản phẩm gạo Phước Thành IV
Số hiệu giấy chứng nhận: 14/THV/ATVSTP
Ngày cấp: 20/03/2018
Ngày hết hạn: 20/03/2020
Tên cơ quan nhà nước cấp: Trung tâm khoa học và công nghệ thực phẩm
Nội dung: Quyết định cấp dấu hiệu thực phẩm an toàn - sản phẩm gạo Phước Thành IV
  Xem Giấy chứng nhận