Hệ thống minh bạch thông tin,
truy xuất nguồn gốc điện tử
http://nongnghiep.vinhlong.gov.vn  -  ĐT: 02703.880210
Công ty TNHH Đông Phát Food
Tên giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP
Số hiệu giấy chứng nhận: 12/2018/NNPTNT-086
Ngày cấp: 03/08/2018
Ngày hết hạn: 03/08/2021
Tên cơ quan nhà nước cấp: Chi cục Quản lý chất lượng NLS&TS Vĩnh Long
Nội dung: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện VSATTP
  Xem Giấy chứng nhận