Hệ thống minh bạch thông tin,
truy xuất nguồn gốc điện tử
http://nongnghiep.vinhlong.gov.vn  -  ĐT: 02703.880210
Công ty TNHH Đông Phát Food
Tên giấy chứng nhận: Bản tự công bố sản phẩm: Chuối sấy
Số hiệu giấy chứng nhận: 02/ĐPF/2018
Ngày cấp: 30/08/2018
Ngày hết hạn:
Tên cơ quan nhà nước cấp: Công ty TNHH Đông Phát Food
Nội dung:
  Xem Giấy chứng nhận