HỢP TÁC XÃ THANH LONG SONG PHÚ

Địa chỉ: xã Song Phú, xã Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 0984.738157 – Phan Văn Thạnh

Email:

Các mặt hàng chính:

  + Thanh long (ruột tím, ruột đỏ).

  + Phân bón hữu cơ dành cho Thanh long.

  + Giống Thanh Long.

Năng lực cung cấp:

     + Diện tích: 32 ha

Chứng nhận đạt được:  VietGAP