Thông tin  Brochure

Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp Vĩnh Long là tổ chức sự
nghiệp công lập trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT  có chức năng triển khai các hoạt động khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chế biến, bảo quản, nông, lâm, thủy sản; cung cấp, phổ biến thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin; tổ chức thực hiện công tác dự báo thị trường, xúc tiến thương mại nông sản, lâm sản và thủy sản.

Các lĩnh vực hoạt động

        Lĩnh vực hoạt động Khuyến nông

Đề xuất xây dựng các chính sách, chiến lược, kế hoạch, các chương trình, dự án, các văn bản quy phạm pháp luật về khuyến nông trên địa bàn

Chủ trì thực hiện các dự án về trồng trọt, chăn nuôi…

Tổ chức tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ cho cán bộ, cộng tác viên khuyến nông các cấp và nông dân.

Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn và tổ chức hoạt động thông tin tuyên truyền.

Hợp đồng khuyến nông với các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

Ứng dụng phát triển công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, điều
 hành, điều hành mạng nội bộ ( mạng LAN), xây dựng hệ thống mạng thông tin toàn ngành.

Xây dựng, quản trị, vận hành, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin trong hệ thống mạng và bảo đảm thông tin trên website của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long.

Tổ chức thực hiện các dự án, kế hoạch, chương trình phát triển công nghệ thông tin của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Lĩnh vực xúc tiến thương mại nông sản

Tố chức hoạt động khuyến nông thị trường, nghiên cứu, dự báo thị trường nông, lâm, thủy sản;

Tổ chức các hoạt động hội chợ-triển lãm, liên kết tiêu thụ, giao thương;

Hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu cho nông sản đặc sản;

Thực hiện sàn giao dịch điện tử  (http://www.nsvl.com.vn) thông qua việc cung cấp thông tin và giới thiệu sản phẩm lên sàn.

 Lĩnh vực hoạt động tư vấn:

Tư vấn và cung cấp dịch vụ khuyến nông (kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, chứng nhận tư vấn vấn VietGap, Global GAP, mã số vùng trồng...)

Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin (chuyển đổi số, truy suất nguồn gốc..)

Tư vấn các hoạt động XTTM (giá cả hàng hóa nông sản, thị trường tiêu thụ, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, phát triển sản phẩm, liên kết tiêu thụ..).