Thứ hai, Ngày 7 Tháng 9 Năm 2020
Tên giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019 - Chao pha sẵn Thuận Duyên
Số hiệu giấy chứng nhận: 3141/QĐ-UBND
Ngày cấp: 18/12/2019
Ngày hết hạn: 31/12/2022
Tên cơ quan nhà nước cấp: UBND tỉnh Vĩnh Long
Thứ hai, Ngày 7 Tháng 9 Năm 2020
Tên giấy chứng nhận: Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2019 - Mắm nêm pha sẵn Thuận Duyên
Số hiệu giấy chứng nhận: 3141/QĐ-UBND
Ngày cấp: 18/02/2019
Ngày hết hạn: 31/12/2022
Tên cơ quan nhà nước cấp: UBND tỉnh Vĩnh Long