Thứ năm, Ngày 26 Tháng 11 Năm 2020

Cải bó xôi được cung cấp ra thị trường 100 ký/tuần, áp dụng theo quy trình sản xuất An toàn

Thứ năm, Ngày 26 Tháng 11 Năm 2020

Cải xanh được cung cấp ra thị trường 120 ký/ tuần, áp dụng theo quy trình sản xuất An toàn

Thứ năm, Ngày 26 Tháng 11 Năm 2020

Cải ngọt được Hợp tác xã áp dụng quy trình sản xuất An toàn mỗi tuần cung cấp 120 ký.

Thứ năm, Ngày 26 Tháng 11 Năm 2020

Rau Xà lách được Hợp tác xã cung cấp 60 ký / tuần, và được Áp dụng quy trình sản xuất An toàn

Thứ năm, Ngày 26 Tháng 11 Năm 2020

Hợp tác xã áp dụng quy trình sản xuất An toàn, cung cấp 100 ký rau/ tuần