Thứ sáu, Ngày 30 Tháng 10 Năm 2020

Giai đoạn 2015- 2020, Hợp tác xã Rau an toàn Phước Hậu (xã Phước Hậu- Long Hồ) đã xây dựng kế hoạch kinh doanh tìm đầu ra sản phẩm, tổ chức sản xuất theo mô hình VietGAP, bình quân mỗi ngày tiêu thụ 1.200kg rau các loại, từng bước ổn định sản xuất kinh doanh.