Chính sách mới của Chính phủ về nông nghiệp
Thứ ba, 2/3/2010

Chính sách mới của Chính phủ về nông nghiệp

 

Từ ngàn xưa đến nay, nông nghiệp là lĩnh vực quan trọng cơ cấu các ngành nghề trong xã hội. Đặc biệt đối với nước ta, nhờ sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước, Việt Nam từ một nước nghèo nàn lạc hậu thiếu đói về lương thực đã trở thành một nước xuất khẩu gạo hàng đầu trong khu vực và trên thế giới. Chẳng những vậy, trong gần thập niên qua, Việt Nam đang tiến nhanh trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá, vươn mình thành con hổ Châu Á trong nay mai. Nền nông nghiệp nước ta đã và đang được Nhà nước đầu tư đa dạng về mọi mặt theo hướng phát triển một nền nông nghiệp sạch và hiện đại. Qua đó vào ngày 08/01/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định 02/2010/NĐ-CP  về khuyến khích phát triển ngành nông nghiệp Việt Nam.

 

Theo Nghị định, các ngành nghề sản xuất, chế biến, bảo quản, tiêu thụ trong nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, ngư nghiệp, thủy nông, cơ điện nông nghiệp, ngành nghề nông thôn và các dịch vụ nông nghiệp nông thôn bao gồm giống, bảo vệ thực vật, thú y, vật tư nông nghiệp, thiết bị, máy cơ khí, công cụ nông nghiệp, thủy nông, nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn được định hướng phát triển như sau:

 

Các đối tượng là người sản xuất bao gồm nông dân sản xuất nhỏ, nông dân sản xuất hàng hóa, nông dân thuộc diện hộ nghèo; chủ trang trại, xã viên tổ hợp tác và hợp tác xã; công nhân nông, lâm trường; doanh nghiệp vừa và nhỏ được bồi dưỡng, tập huấn và đào tạo về chính sách pháp luật; tập huấn các kỹ năng sản xuất, tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực khuyến nông thông qua các mô hình trình diễn; các lớp học ngắn hạn gắn lý thuyết với thực hành; các phương tiện truyền thông: báo, đài, tờ rơi, tài liệu (sách, đĩa CD-DVD); chương trình đào tạo từ xa trên kênh truyền thanh, truyền hình, xây dựng kênh truyền hình dành riêng cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; ưu tiên là đào tạo nông dân trên truyền hình; trang thông tin điện tử khuyến nông trên internet; khảo sát, học tập trong và ngoài nước.

Cụ thể đối với chính sách bồi dưỡng, tập huấn và truyền nghề người nông dân sản xuất nhỏ, nông dân thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ 100% chi phí tài liệu và 100% chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự đào tạo. Nông dân sản xuất hàng hóa, chủ trang trại, xã viên tổ hợp tác và hợp tác xã, công nhân nông, lâm trường được hỗ trợ 100% chi phí tài liệu và 50% đi lại, ăn ở khi tham dự đào tạo. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ trực tiếp hoạt động trong các lĩnh vực nông nghiệp được hỗ trợ 50% chi phí tài liệu khi tham dự đào tạo. Ưu tiên đào tạo cán bộ khuyến nông là nữ, là người dân tộc thiểu số

Ngoài ra, Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí thông tin tuyên truyền về hoạt động khuyến nông cho các tổ chức, cá nhân có dự án thông tin tuyên truyền và hỗ trợ 100% kinh phí tổ chức hội thi, hội chợ, triển lãm, diễn đàn khuyến nông; được cấp có thẩm quyền phê duyệt

 Đối với các mô hình trình diễn, Nhà nước hỗ trợ 100% chi phí mua giống và tùy từng địa bàn, Nhà nước hỗ trợ từ 30 đến 50% chi phí mua các vật tư nông nghiệp thiết yếu (bao gồm phân bón, hoá chất, thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản).

Trong khi đó, các mô hình cơ giới hóa nông nghiệp, bảo quản chế biến và ngành nghề nông thôn, nghề muối Nhà nước hỗ trợ kinh phí để mua công cụ, máy cơ khí, thiết bị với mức 100% ở địa bàn khó khăn, huyện nghèo, không quá 75% ở địa bàn trung du miền núi, bãi ngang, không quá 50% ở địa bàn đồng bằng. Mô hình trình diễn ứng dụng công nghệ cao được hỗ trợ không quá 30% tổng kinh phí thực hiện mô hình. Hỗ trợ 100% kinh phí thông tin, tuyên truyền, quảng cáo, hội nghị đầu bờ để nhân rộng các mô hình nông nghiệp điển hình.

Các chính sách khuyến khích khuyến nông khác:

Đối với chính sách tư vấn và dịch vụ nông nghiệp, các cá nhân, tổ chức khuyến nông được ưu tiên mua đất để xây dựng và triển khai các chương trình, dự án khuyến nông; được vay vốn ưư đãi, miễn giảm thuế theo quy định của pháp luật.

Khuyến nông viên cấp xã thuộc công chức xã được hưởng lương theo trình độ đào tạo, không thuộc công chức xã được hưởng chế độ phụ cấp hoặc lương theo trình độ đào tạo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định. Khuyến nông viên cấp xã chưa có bằng cấp, cộng tác viên khuyến nông cấp thôn được hưởng thù lao khuyến nông do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

Các dự án khuyến nông Trung ương do ngân sách nhà nước cấp được tuyển chọn theo phương thức xét chọn hoặc đấu thầu cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định. Các dự án khuyến nông cấp địa phương do ngân sách nhà nước cấp được tuyển chọn theo phương thức xét chọn hoặc đấu thầu cạnh tranh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp quy định. Mọi tổ chức khuyến nông, người hoạt động khuyến nông đều được tham gia đấu thầu cạnh tranh, đăng ký xét chọn các dự án khuyến nông do ngân sách nhà nước cấp. Kinh phí do Ngân sách Trung ương, địa phương và các nguồn tài trợ trong và ngoài nước chi trả.

Đây là một số chính sách mới trong nông nghiệp được Nhà nước quy định nhằm mục tiêu nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của người sản xuất để tăng thu nhập, thoát đói nghèo, làm giàu. Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao năng suất, chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu; thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an ninh lương thực quốc gia, ổn định kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường.

Nguồn: chinhphu.vn

 

 

Các thông tin khác:
  Giỏ hàng