Quy chế hỗ trợ tạm trữ lúa gạo
Thứ ba, 8/1/2013
Theo chỉ đạo hướng dẫn của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đối với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công Thương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và Văn phòng Chính phủ tại Thông báo 431/TB-VPCP ngày 28 tháng 12 năm 2012 thì trong khi chưa ban hành Quy chế hỗ trợ tạm trữ lúa, gạo, việc mua tạm trữ thóc, gạo tiếp tục thực hiện theo cơ chế hiện nay. Theo đó:
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan nắm sát diễn biến tình hình sản xuất, tiêu thụ lúa, gạo hàng hóa vụ Đông Xuân 2012 - 2013; kịp thời trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương mua tạm trữ thóc, gạo trong tháng 01 năm 2013, bảo đảm phù hợp thực tế thị trường, đạt mục tiêu điều hành và theo đúng quy định của pháp luật.
Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Quy chế hỗ trợ tạm trữ lúa, gạo; trong đó tập trung các nội dung: (1) Đánh giá đúng bản chất và phù hợp thực tế kinh doanh những thành công, hạn chế trong thực hiện cơ chế mua tạm trữ thóc, gạo thời gian vừa qua; (2) Thu thập, củng cố các số liệu liên quan đến sản xuất, thị trường tiêu thụ lúa, gạo hàng hóa, bảo đảm chính xác; (3) Xác định rõ mục tiêu của việc tạm trữ lúa, gạo, số lượng, thời hạn tạm trữ, đối tượng thực hiện, các điều kiện, chính sách hỗ trợ, chỉ tiêu đối với từng nhóm đối tượng tham gia tạm trữ lúa, gạo; các phương thức mua tạm trữ lúa, gạo đề ra phải được phân tích kỹ ưu điểm, nhược điểm, bảo đảm khả thi, đáp ứng yêu cầu quản lý và khắc phục được những hạn chế, bất cập hiện nay (nhất là việc hỗ trợ người nông dân tạm trữ và phân bổ chỉ tiêu mua tạm trữ lúa, gạo qua ủy ban nhân dân cấp tỉnh); (4) Xác định quy trình, cách thức quản lý, kiểm soát, tổ chức thực hiện việc tạm trữ lúa, gạo, bảo đảm chặt chẽ và khả thi; phân công cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quy chế trong tháng 02 năm 2013.
BBT - Nguồn: Chinhphu.vn
Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 17)
Trang:1 - 2Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối
  Giỏ hàng