Quy định về trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật
Thứ bảy, 5/1/2013
Kiểm dịch thực vật là công tác quan trọng để đảm bảo chất lượng thực vật được kiểm tra an toàn và đạt chất lượng. Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật cần được quy định chặt chẽ. Theo đó, Bộ Nông nghiệp & PTNT đã ban hành Thông tư số 65/2012/TT-BNN&PTNT ngày 26 tháng 12 năm 2012 về việc quy định trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật. Thông tư này có hiệu lưc từ ngày 11 tháng 02 năm 2013.
 
Chi cục kiểm dịch thực vật vùng, trạm kiểm dịch thực vật cửa khẩu thuộc Cục Bảo vệ thực vật hoặc chi cục bảo vệ thực vật cấp tỉnh được Cục Bảo vệ thực vật uỷ quyền cấp giấy chứng nhận (dưới đây gọi tắt là cơ quan kiểm dịch thực vật) có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật cho các lô vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật xuất khẩu, tái xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh cho các đối tượng tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động xuất khẩu, tái xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật. Thời gian cấp giấy chứng nhận là 24 giờ sau khi cơ quan kiểm dịch thực vật kiểm tra vật thể.
 
Trình tự, thủ tục cụ thể cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật được quy định chi tiết tại Thông tư số 65/2012/TT-BNN&PTNT
            Tiến Đạt (tổng hợp)
Các thông tin khác:
Hiển thị kết quả 1-10 (của 17)
Trang:1 - 2Trang đầu « Lùi · Tới » Trang cuối
  Giỏ hàng